Türkiye’de Emlak Veraset Vergisi Nedir?

Emlak Veraset Vergisi, Türkiye’de veraset ve intikal vergisi kanunu ile düzenlenmektedir. Miras, vasiyet, miras sözleşmesi veya bağış gibi ölüme bağlı tasarruflar veya her türlü karşılıksız kazançlar sonucunda ödenmesi gereken vergidir.

Veraset Vergisi İstisnaları Nelerdir?

Genel olarak yaşamınız boyunca yaptığınız ve bunu yaptıktan sonra yedi yıl hayatta kalacağınız bağışlar, vefatınız üzerine terekenize dahil edilmeyecek ve veraset vergisine tabi olmayacaktır.

Veraset Vergisinden İstisna Edilen Haller Nelerdir?

Kanun’un 4’üncü maddesi ile miras yoluyla veya karşılıksız olarak intikal eden mallardan hangisinin vergiden hariç tutulacağı kanun koyucu tarafından tek tek veraset ve intikal vergisinden istisna edilenleri saymıştır. Buna göre;

 • Miras kalan ev eşyaları, merhumun kişisel eşyaları ve aile hatırası olarak saklanan resim, kılıç, madalya gibi eşyalar,
 • Değerleri 10’uncu maddeye göre belirlenen taşınır ve taşınmazların miras paylarının evlat edinenler dahil her bir çocuk ve eş için 2022 yılı için 455.635 TL (24.467,84 dolar),
 • Mutat olarak verilen hediyeler, cihazlar, çeyizler ve (gayrimenkul hariç),
 • Bütün sadakalar,
 • 2022 yılı için 10.491 TL (563.40$) bedelsiz transfer,
 • 2022 yılı için 5602 Sayılı Şans Oyunlarından Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan yarışma ve piyangolar ile şans oyunlarında kazanılan ödüllerin 10.491 TL (563.40$),
 • Üçüncü maddenin (a) ve (b) bentleri kapsamına giren kişilerin amaçlarına, statülerine göre usulüne uygun olarak yaptıkları yardımlar,
 • Kamu kurum ve kuruluşları, 3659 sayılı kanuna tabi kuruluşlar ile dul ve yetimlere derneklerden veya sandıklardan (veya bu nitelikteki kuruluşlardan) bağlanan aylıklar, bu aylıklar dışındaki emeklilik ikramiyeleri, dul ve yetim evlilik ikramiyeleri ile dullar ve hizmet sürelerini tamamlamayanların yetimlerine aylık yerine toplu ödemeler ile tekelcilerden özürlü ve şehit yetimlere ödenen paralar,
 • Savaşta veya eşkıyalık sırasında, manevra ve tatbikatlarda veya yaralanmaları sonucu ölen subay, astsubay ve erler (Jandarma dahil) ile görevdeyken ölen polis mensuplarına ve 4369 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin 81/N-1 inci maddesi ile değiştirilen ibare) eşlerine ve ana-babalarına miras kalan tüm malvarlığının değerinden (b) bendinde kabul edilen miktarın bir katı,
 • Borçlar Kanunu’nun 242. maddesi uyarınca rücu şartı ile yapılan yardımlarda, bağışçının bağışçıdan önce ölmesi halinde, bağışlanan mallar bağışçıya bağışlanır,
 • Mülk sahipleri arasında karşılıksız olarak gerçekleşen devirler hariç (mülkiyette kaldığı sürece), mülkiyete devredilen mallar,
 • Vergiden muaf vakıflara, kuruluş amacıyla veya kuruluştan sonra tahsis edilen mallar,
 • Plaka kısıtlaması uygulanan illerde Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yetkilendirilmiş trafik komisyonları tarafından ticari plakaların satışından elde edilen paralardan ticari plakalı araç sahiplerine dağıtılan tutarlar,
 • 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu hükümlerine göre tescil edilmiş taşınmaz kültür varlıklarının alım satımına ilişkin işlemler,
 • Devlete ait işletmelere genel bütçeden ve bağlı bütçeli idarelerin bütçelerinden sağlanacak ekonomik transferler ve yardımlar.

Türkiye’de Veraset Vergisi Ne Kadar?

21 Aralık 2021 tarih ve 31696 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 53 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere veraset ve intikal vergisinde uygulanacak istisna tutarları ve tarifesi 36.20’dir. Yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Buna göre 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (b) (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları aşağıda listelenmiştir.

 • Evlat edinilenler de dahil olmak üzere çocuk ve eşlerden her birine düşen miras payı için 32.779 $ (eşe tekabül eden miras payı için 65.599 $),
 • 75.474 $ karşılıksız transferler için,
 • 14.03.2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunlarından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan para ve mallar üzerinde düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında kazanılan 75.474 $ ödül dikkate alınacaktır.

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren veraset ve intikal vergisi oranı (%) aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır.

Aşağıda listelenmiştir.

 • İlk 35.971 $ için %1,
 • Sonraki 86.330 $ için %3,
 • Sonraki 179.856 $ için %5,
 • Takip eden 352.517 $ için %7,
 • Bölüm için taban değerinin 654.676 $’ını aşan %10

Karşılıksız transferler aşağıda listelenmiştir.

 • İlk 35.971 $ için %10,
 • Sonraki 86.330 $ için %15,
 • Sonraki 179.856 $ için %20,
 • Aşağıdaki 352.517 $ için %25,
 • %30’u bölüm bazında 654.676 $’ı aşıyor

Fiyatlar döviz kuruna göre değişmektedir.

Türkiye’de Veraset Vergisini Kim Öder?

Türk vatandaşları, Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda tanınan istisna, muafiyet ve indirimler dikkate alınarak bir kişiden başka bir kişiye miras yoluyla karşılıksız olarak veya hibesiz olarak mal devredildiği takdirde Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda tanınan istisnalar ve indirimler dikkate alınarak Veraset öderler.

Yabancılar Türkiye’de Veraset Vergisi Öder mi?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yabancı ülkelerde aynı yollarla mal edinmeleri de veraset ve intikal vergisine tabidir.

Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye sınırları dışında bulunan malvarlıklarının Türkiye’de ikamet etmeyen yabancılara miras yoluyla veya karşılıksız olarak intikali bu vergiye tabi değildir.

Türkiye’de ikamet eden yabancı bir kişiye devredilmesi halinde veraset ve intikal vergisine tabidir. Öte yandan, Türkiye sınırları içinde karşılıksız mal nakli, milliyeti ne olursa olsun vergilendirme kapsamındadır.

Türkiye’de Veraset Vergisi Ne Zaman Ödenmelidir?

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi çeşitli koşullara göre değişir.

Ölüm Türkiye’de gerçekleşmişse ve mükellefler Türkiye’de ise vergi ödemesi yapılmalıdır. Ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde Ancak ölüm yabancı bir ülkede gerçekleşmişse ölüm tarihinden itibaren 6 ay içinde vergi ödemesi aşağıdaki gibidir.

 • Mükellefler Türkiye’de ise ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde
 • Mükellefler ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde ölenin bulunduğu ülkede ise
 • Mükellefler ölenin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede ise ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde yokluğunda ölüm kayıt tarihini izleyen 1 ay içinde.

Karşılıksız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi malın yasal olarak edinilmesini takip eden 1 ay içerisindedir. Gerçek ve tüzel kişiler tarafından düzenlenen yarışma, piyango ve şans oyunlarında ödül kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyan organizatörler tarafından ödülün kazanıldığı günü takip eden ayın 20. günü akşamına kadar verilir.

Vergi Usul Kanununda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi düzenlenmiştir. Yani Veraset ve intikal vergisine ilişkin vergi yükümlülüklerinin tahakkuk ettirilmesi için başvuru süresinin bitiminden itibaren 15 gün beklenir.

Bu süre içinde beyanname verilmesi halinde vergi cezası kesilmeyecek ve gecikme faizi hesaplanmayacaktır. Ayrıca mükellefe bildirilmek şartıyla tekrar 15 gün süre verilir. Beyannamenin bu süre içinde verilmesi halinde vergi ziyaı oluşmadığı kabul edilir.

Vergilendirme ile ilgili diğer konularda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınlanan rehberden yararlanılabilir.

Mülkiyet Üzerinden Ne Kadar Sürede Veraset Vergisi Ödemeniz Gerekir?

Veraset ve intikal vergisi tahakkuk tarihinden itibaren 3 yıl içinde ve her yıl mayıs ve kasım aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödenir. Örneğin vefat 1 Ocak 2021’de gerçekleşmişse ve mükellef mart ayında beyanda bulunmuşsa ödemeleri mayıs ve kasım aylarında olacaktır. Mükellef mayıs ayında beyanda bulunursa taksitler kasım ayında başlar. Mükellefler veraset belgesini aldıktan sonra Gelir İdaresi Başkanlığı İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla elektronik ortamda veya elden veya posta yoluyla vergi dairesine beyanname verebilirler.

Gayrimenkulde Veraset Vergisinden Nasıl Kaçınılır?

Vergi kaçakçılığı yasa dışı bir davranıştır ve Türkiye’de yasalara aykırıdır.

Türkiye’de Gayrimenkul Miras Hukuku Nedir?

Gayrimenkul bir yerden başka bir yere taşınamayan taşınmaz mal olarak tanımlanır. Gayrimenkul Hukukunun temeli gayrimenkuldür. Gayrimenkul hukuku, gayrimenkul alanında oluşabilecek ihtilafları önleyen ve gayrimenkul üzerindeki hakları belirleyen hukuki bir birimdir. Gayrimenkul Hukuku, arsa, ev, daire, apartman vb. taşınmazlarla ilgili mevzuatı kapsar. Bu kapsamda tapu davaları, tazminat davaları, kira davaları, kamulaştırma davaları, gayrimenkul davalarının konuları arasındadır.

Türkiye’de Mülkiyet Kimlere Miras Bırakılabilir?

Kanuni mirasçılar ölüm halinde malları miras alırlar. Mirasçılar, mirası bırakanın, ana-babanın, büyükanne ve büyükbabanın, evlilik dışı kanuni akrabaların, hak eşin, evlat edinilen çocukların ve devletin soyundan gelenlerindir.

Türkiye’de Miras İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Tarafların noterden mirasçılık belgesi almak için getirmeleri gereken belgeler şunlardır:

 • Mirasçının kimlik belgesi
 • Ölen kişinin ölüm belgesi
 • Mirasçılık belgesi talebini içeren bir dilekçe gereklidir.

Adliyeden mirasçılık belgesi almak için mahkemeye hitaben yazılmış bir dilekçe ile adliyeye gidilmesi ve harç ve masraflar ödendikten sonra dilekçenin dağıtım bürosuna iletilmesi gerekir.

Mirasçılık belgesinin alınması, miras kalan malların devrini yapmak için yeterli değildir.

Mirasın devri için tarafların getirmesi gereken belgeler şunlardır;

 • Mirasçıların kimlik belgesi
 • Fotoğraf
 • Miras belgesi
 • Mirasta taşınmaz varsa tapu ve taşınmaza ilişkin DASK poliçesi
 • Belediyeden güncel değer yazısı
 • Vergi dairesinden alınan veraset ve intikal vergisi ödeme belgesi
 • Eğer taşınmaz malda taşınabilir eşya veya mal varsa trafik sicil belgesi vb. hesap defteri gibi belgelerin taraflarca getirilmesi zorunludur.

Miras Alınan Gayrimenkul Satıldığında Nasıl Vergilendirilir?

Taşınmaz mal ve hakların bedelsiz edinilmesi halinde bu mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artış kazancı olarak vergilendirilmez.

Yorum yapın