Kimler Türkiye’de Mülk Satın Alabilir?

Yabancıların Türkiye’de mülk satın alması dünyanın hemen her ülkesinden vatandaşlar için mümkündür. Birleşik Krallık, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu’dan alıcılar bunlar arasındadır.

Sadece beş ülkenin vatandaşlarının Türkiye’de mülk satın alması yasaklandı. Bu ülkeler arasında Suriye, Ermenistan, Kuzey Kore, Nijerya ve Küba yer alıyor. Diğer herkes Türkiye’de bir ev satın alabilir. Iraklılar, İranlılar ve Filistinliler gibi bazı ulusların vatandaşları Türkiye’de tarımsal mülk satın almadan önce içişleri bakanlığından izin almak zorundayken diğerleri bunu yapmaya yetkili değil.

Türkiye’de bir ev satın almayı düşünen herkes Türk mülkiyet hukukunun temellerini bilmelidir. Bu sadece çıkarlarınızı korumakla kalmayacak aynı zamanda yeni evinizi seçtikten sonra tapu dosyalama ve imzalama yasal sürecinde aktif olmaya devam edebileceğinizi de garanti edecektir.

Türkiye’nin AB’ye üye olma eşiğinde olduğu ve dünyanın en hızlı gelişmekte olan pazarlarından birine sahip olduğu göz önüne alındığında Türkiye’de mülk satın almak şuanda gelecek vaat eden bir yatırım olarak görülüyor.

Türkiye’de inşaat projesi satın almakla ilgilenen yabancılar noter ile emlak satış sözleşmesi imzalayarak ve 400.000 dolar değerinde bir mülk satın alma sözü vererek Türk vatandaşlığı alabilirler. Türk vatandaşlığına geçmek için tapu gereklidir.

Tüketiciler inşaat aşamasından bir mülk satın almak istediklerinde proje yapılmadığı için mülkün gerçek değeri ekspertiz raporunda belirtilen değer olmadığı için vatandaşlık kazanma olasılığını kaybediyorlardı. Yeni düzenleme ile bu kural artık yürürlükte değil. Bir inşaat projesinden mülk satın alırken noter tasdikli bir mülk satın alma taahhüdü yeterlidir.

Türkiye Resmi Gazetesi’nde geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir genelgeye göre vatandaşlık için gerekli asgari yaş düşürülerek Türk vatandaşlığı alma prosedürü basitleştirildi. Yabancıların Türk vatandaşlığı alabilmeleri için gereken sabit sermaye tutarı 2.000.000 dolardan 500.000 dolara düşürülmüştür. Gayrimenkul alımı yoluyla Türk vatandaşlığı almak için öngörülen tutar 1.000.000 dolardan 400.000 dolara düşürülmüştür. Maksimum çalışan sayısı 100’den 50’ye düşürülmüştür.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 35. maddesi mülkiyeti tanımlar. Bu madde herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğunu ve bu hakların ancak diğer kanuni hükümlerle sınırlandırılabileceğini belirtmektedir. Sınırlamalar, imar planlarını, göçmenlere yönelik yasakları vb. içerebilir. Türk Medeni Kanunu’nun 633. maddesi mülkiyet kanunlarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu çoğunlukla mülkiyet edinme sürecini tanımlar. Yabancı bir kişi mülk satın aldığında arazinin kaydı çok önemlidir. Türkiye’de Tapu Dairesi’nin il veya ilçe müdürlüklerine ayrılan bölge müdürlükleri vardır ve bunların tümü devlet tarafından yönetilmektedir.

Çoğu Avrupa ülkesinde alıcı ve satıcı, mülkün mülkiyetini yeni sahibine devretmek için bir notere gider. Noter bu işlemin doğru bir şekilde tamamlanmasından sorumludur. Noter ayrıca tipik olarak bir devir senedi şeklini alan teslimatın yanı sıra mülk siciline kayıttan da sorumludur.

Türkiye’de ise tapu siciline giriş noter yerine Emlak Sicil Dairesi’nden bir memur tarafından yapılır. Her iki taraf da (satıcı ve alıcı) giriş sırasında hazır bulunmalıdır. Yetkiyi başka bir kişiye devretmek mümkündür ancak bunun için noter tasdiki gerekir. Ayrıca bir güvenlik önlemi olarak satışın resmi bir noter tarafından onaylanması iyi bir fikirdir.

Devir belgesinin teslimi noterin katılımına ihtiyaç duymaz. Teslimat için geçerli tek gereklilik yazılı olarak yapılmasıdır. Giriş ve teslimatın ardından mülk sicili tapu olarak bilinen bir sahiplik belgesi verilir. Mülkiyet ancak inşaat halinde olan binaların bitirilmesi ve toplam bedelin ödenmesi ile kazanılır.

Genel olarak yabancıların mülk edinmesine ilişkin herhangi bir yasal sınırlama yoktur. Ancak Köy Kanunu ile Askeri Yasaklar ve Güvenlik Alanları Kanunları önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, Köy Kanununun 87. Maddesi bu bölgenin kadastrosu henüz yapılmamışsa veya Orman Bakanlığı’na aitse bir köy merkezinin dışında bulunan mülkün yabancılara mülkiyet hakkını vermez.

Ayrıca Askeri Yasaklar ve Güvenlik Bölgelerini düzenleyen mevzuat bir engel olabilir ve bu nedenle ev askeri alanlara veya stratejik açıdan önemli alanlara belirli bir mesafede bulunuyorsa yabancıların mülk satın almasını yasaklayabilir. Yukarıda bahsedilen başlıca yasal sınırlamalar diğer şeylerin yanı sıra Türkiye’nin ekonomik konumunun teşviki veya yönetmelik ve kanunların AB standartlarına uyarlanması veya yabancılar için turizm teşvikleri ile yakından ilgili daha yeni mevzuat tarafından değiştirilebilir veya hatta (kısmen) kaldırılabilir.

Son olarak Türkiye’de gayrimenkul satın almak çok sayıda kısıtlamaya tabidir. Sadece resmi yasalara uyulmamalı aynı zamanda yabancılar da gayrimenkul satın alırken sayısız yasal istisnadan haberdar olmalıdır. İmar planları, satan tarafın öncülleri ve Türk mülkiyet mevzuatının dayattığı yasal kısıtlamaların tümü, dürüst, tutarlı ve yetkin bir şekilde ele alınması gereken temel hususlardır.

Kuralda yapılan değişiklik, Türk vatandaşlığı isteyenlerin bunu almasını kolaylaştırıyor. Bir mülkün satışı için noter sözleşmesi imzalayan ve 400.000 dolar değerinde bir mülk satın almayı taahhüt eden yabancılara Türk vatandaşlığı verilebilir. Mülkün nakit olarak satılacağını garanti eden ve anlaşmanın üç yıl boyunca değiştirilmeyeceğini veya iptal edilmeyeceğini taahhüt eden noter tasdikli bir sözleşme yeterlidir. Ayrıca tamamlanmamış veya plan dışı bir projeden ev satın alan yabancılar vatandaşlık talebinde bulunabilirler. En az 400.000 dolar değerinde bir ev edinme taahhüdü. Noter mülkiyet taahhüdünü koordine etmelidir. Noter tasdikli sözleşmede taahhütlü mülkün üç yıl satılmayacağı belirtilmelidir ve ev satın alma taahhüdü inşaat halindeki veya plan dışı gelişmeler için de geçerlidir.

Yabancılar için Türkiye’de Emlak Satın Alma Kısıtlamaları Nelerdir?

Türkiye’deki yatırım alanlarının çeşitliliği, eşsiz coğrafi konumu ve dünyanın kalbinde yer alması nedeniyle her geçen gün artan talep ile Türkiye artık Arap ve yabancı yatırımcıların ilk durağıdır. Asya ve Avrupa’nın iki kıtası olup Orta Doğu’da ticaret merkezidir.

Türk hükümetinin yatırımcılara sağladığı yasal olarak Türkiye’de ikamet etmelerini ve yerleşmelerini sağlayan bir yatırımın oluşturulmasını ve ayrıca vizeye gerek kalmadan Türkiye’ye seyahat ve Türkiye’den ayrılmasını içeren hizmet ve avantajlara ek olarak onlara basit koşullarda Türk vatandaşlığı arama hakkı verir.

Diğer milletlerin vatandaşları (vatandaşları alım satımı yasak olanlar hariç) 18 Mayıs’ta onaylanan 2644 sayılı Türk Arazi ve Emlak Kanununun 35. Notuna göre yürürlükteki mevzuata uygun olarak Türkiye’de gayrimenkul edinebilirler, 2012.

Türkiye Tapu ve Harita Kurumu’nun web sitesini ziyaret ederek hangi ülkelerin yasaklı listede olduğunu öğrenebilirsiniz. Yabancı uyrukluların ticari, resmi, arazi ve konut dahil olmak üzere uygun makamlara sorarak her türlü gayrimenkul edinebilecekleri belirtilmelidir. Bu durumda sınır yoktur. Yabancılar arazi satın alır ve üzerine inşaat yapmak isterse, iki yıl içinde inşaata başlamaları gerektiğini unutmayınız.

İlgili mevzuata göre mülk satın alan yabancılara aşağıdaki kısıtlamalar uygulanır:

 • Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye’de 30 hektara kadar arazi satın alabilir.
 • Bir yabancı uyruklu askeri yasak bölgelerde veya güvenlik bölgelerinde mülk satın alamaz. Bu bölgelerde sadece özel onay ile ev kiralanabilir.
 • Yabancılar özel mülkiyetin bulunduğu ilçenin toplam yüzölçümünün %10’una kadar satın alabilirler.
 • Kanuni mercilerce edinilme amacına uygun olmadığı tespit edilenler ile iktisap tarihinden itibaren iki yıl içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bildirilmeyen taşınmazlar ilgililer tarafından tasfiyeye tabi tutulabilir.
 • Yukarıda belirtilen sınırlamalar kendi ülkelerinin yasalarına uygun olarak oluşturulmuş tüzel kişiliklere sahip kuruluşlar için geçerli değildir.

Dikkate alınması gereken faktörler aşağıda listelenmiştir.

 • Mülkün ipotek, haciz veya diğer yükümlülükler gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi olup olmadığını öğrenmelisiniz.
 • Tapu Müdürlüğü size gerekli bilgileri sağlayabilir.
 • Türkiye’de mülk satın almak için oturma iznine gerek yoktur.
 • Mülk edinme konusunda uzmanlaşmış uzman danışmanlık şirketleri ile çalışmak genellikle alıcı için avantajlıdır. Sonuç olarak emlak satın alan danışmanlık firmalarından tavsiye almanızı öneriyoruz.

Yabancıların mülk satın almadan önce göz önünde bulundurdukları bazı sınırlamalar ve riskler aşağıda yer almaktadır.

Bir yatırımcının yatırımına yönelik herhangi bir tehlikeyi azaltmak için güvenli bir yatırım ortamı araması normaldir ve özellikle Türkiye’deki yatırımlar için bazı yatırımcılar Türk lirasının döviz kurundaki değişikliklerden endişe duymaktadır. Gayrimenkul profesyonelleri gayrimenkulün değerinin zaman zaman artması nedeniyle gayrimenkulün değerinin düşmediğini aksine tam tersini onayladığından ve ekonomik sistemlerini zayıf olarak sınıflandıran bazı ülkeler bu durumdan etkilendiğinden bu endişe aşılabilir. Bazı gerilemeler ve uzun süreli durgunluklar olurken Türkiye bir sanayi ülkesidir ve Türkiye ekonomisi dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak sınıflandırılmaktadır.

Türk lirasının dolar karşısındaki değer kaybı Türkiye’de gayrimenkul fiyatları üzerinde önemli bir etki yaratmamış Türk lirası yabancı para birimleri karşısında toparlanmaya başlamış emlak fiyatları yeniden yükselmeye başlamış ve lira döviz kurları yükselmiştir. Ayrıca Türkiye’de gayrimenkullerin Türk Lirası üzerinden fiyatlandırılması, gayrimenkul fiyatlarının sabit kalmasına yardımcı oldu.

Ekonomistler bu istatistiğe Türk gayrimenkul sektörünün bir önceki dönemdeki durgunluktan toparlanmasının ve Türkiye ekonomisi için çok önemli bir alanda yatırımcıları cezbetmeye dönüşün önemli bir işareti olarak gördüler. Türkiye İstatistik Kurumu’na göre Türkiye’de yabancılara gayrimenkul satış oranı son altı yılda dört kattan fazla arttı.

Türkiye’de bir ev satın almadan önce satın alma amacınızın ne olduğunu düşünmelisiniz. Konut, yatırım veya Türk vatandaşlığı için olsun mülkte sağlanmasını istediğiniz oda sayısı, alan, manzara kalitesi gibi özellikleri de belirlemelidir. Projeye dahil olan tesisler vb. Ayrıca yeniden satış değerini en üst düzeye çıkarmak için mülkü satın almak için yatırım yapmak istediğiniz bütçe.

Türkiye’de yaşamak ve ikamet etmek niyetiyle bir mülk satın almak istiyorsanız bu mülkü yatırım yapmak veya kiralamak veya bir iş, ofis veya restoran kurmak istiyorsanız, düşünce tarzınız ve hedefleriniz farklı olacaktır. Bu aynı zamanda mülk için en iyi konumu belirlemenize yardımcı olacaktır. Satın almanız gereken şehir, mahalle ve hatta oturacağınız konut projesi öncesinde şehri, bölgeleri ve mahalleleri keşfedeceğiniz proje hakkında bilgi alacağınız bir emlak turu öncesi mutlaka yapılmalıdır. Hangisinde yaşayacaksınız ya da yatırım yapacaksınız. Gayrimenkulün fiyatını mantıklı bir şekilde analiz edebilmek için projenin toplu taşıma ve şehir merkezine yakınlığı ve mesafesinin de farkında olmalısınız.

Türkiye’de başarılı bir yatırım yapmak istiyorsanız yatırımın türü ne olursa olsun gelecekte sizinle muhatap olacak her kuruluş için güvenilirlik ve şeffaflık düzeyini sorgulamaktan korkmayın.

Türkiye’de gayrimenkul yatırımı yapmanın tehlikelerini en aza indirmek için saygın bir emlak komisyoncusu ile çalışmak önemlidir. Yatırımcılar veya aracıları ise projelerine yatırım yapacak gayrimenkul firması için Türk emlak piyasasında bir ön araştırma yapmak zorundadır. Bir yatırımcı belirli bir firma ile projeye girmeye karar verdiğinde sözleşmede belirtilen kriterlere özellikle de yatırımcının ve haklarının korunmasını içermesi gereken sözleşmedeki para cezalarının şartlarına son derece dikkat etmelidir.

Türkiye’de gayrimenkul alanında uzun yıllara dayanan deneyime sahip gayrimenkul danışmanı ihtiyacınız olan tüm bilgileri size uygun bir satın alma süreci ve pişmanlık duymayacağınız karlı bir yatırım olarak sunacaktır. Karar vermeyi kolaylaştıran bir yol ve satış temsilcilerinden biri eşliğinde proje ziyareti gibi. Doğru seçimi yapana kadar size gayrimenkulün avantajlarının ve dezavantajlarının kapsamlı bir tanımını verecektir.

Düzenli ödemede ipotek ve gecikmeli satış Türkiye’de mülk satın almak isteyen yabancı yatırımcılar için harika ve teşvik edici bir yoldur ancak aynı bağlamda alıcının aylık ödemeleri ve bundan kaynaklanan taksitleri ödeme kabiliyeti hakkında sorular ortaya çıkmalıdır ve burada bir mülk satın almanın faydaları konusunda güven veren birçok şeye dikkat etmeliyiz.

Türkiye’de mülk satın alırken ilk ödeme genellikle %30 ile %40 arasında, bazen %50’ye ulaşıyor. Ödemelerin ve taksitlerin alıcı ile emlak şirketi arasında ödenmesi kararlaştırılır ve sabit değildir. Bu alıcının esnek ve uygun bir ödeme planı elde etmek için şirketle görüşebileceği anlamına gelir. Ayrıca gerekli tüm ödemeleri peşin öderseniz veya mülkü tek ödemede nakit olarak satın alırsanız daire fiyatından %20’ye varan önemli tasarruflar elde edersiniz.

Hangi Ülke Vatandaşları Türkiye’den Gayrimenkul Alabilir?

Türkiye’den emlak alabilecek ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Afganistan
 • Afrika ve Orta Doğu
 • Arnavutluk
 • Cezayir
 • Amerikan Samoa’sı
 • İtalya’nın Andora Kasabası
 • Angola
 • Anguilla
 • Antigua ve Barbuda
 • Arjantin
 • Aruba
 • Avusturya
 • Azerbaycan
 • Bahamalar
 • Bahreyn
 • Bangladeş
 • Barbados
 • Belarus
 • Belçika
 • Belize
 • Benin
 • Bermuda
 • Butan
 • Bolivya
 • Bosna Hersek
 • Botsvana
 • Brezilya
 • Britanya Virjin Adaları
 • Brunei Sultanlığı
 • Bulgaristan
 • Burkina Faso
 • Burundi
 • Cabo Verde
 • Kamboçya
 • Kamerun
 • Kanada
 • Cayman Adaları
 • Orta Afrika Cumhuriyeti
 • Çad
 • Şili
 • Çin
 • Kolombiya
 • Kuzey Mariana Adaları Topluluğu
 • Komorlar
 • Kongo, Demokratik Cumhuriyeti
 • Kongo Cumhuriyeti
 • Cook Adaları
 • Kosta Rika
 • Fildişi Sahili
 • Hırvatistan
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Cibuti
 • Dominika
 • Dominik Cumhuriyeti
 • Ekvador
 • Mısır
 • El Salvador
 • Ekvator Ginesi
 • Eritre
 • Estonya
 • Esvatini
 • Etiyopya
 • Avrupa
 • Falkland Adaları
 • Mikronezya Federal Devletleri
 • Fiji
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Fransız Antilleri
 • Fransız Guyanası
 • Fransız Polinezyası
 • Gabon
 • Gürcistan
 • Almanya
 • Gana
 • Yunanistan
 • Grönland
 • Grenada
 • Guam
 • Guatemala
 • Gine
 • Gine-Bissau
 • Guyana
 • Haiti
 • Vatikan
 • Honduras
 • Hong Kong
 • Macaristan
 • İzlanda
 • Hindistan
 • Endonezya
 • İran
 • Irak
 • İrlanda
 • Man Adası
 • İsrail
 • İtalya
 • Jamaika
 • Japonya
 • Ürdün
 • Kazakistan
 • Kenya
 • Kiribati
 • Kosova
 • Kuveyt
 • Kırgız Cumhuriyeti
 • Laos
 • Latin Amerika ve Karayipler
 • Letonya
 • Lübnan
 • Lesoto
 • Liberya
 • Libya
 • Lihtenştayn
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Makao
 • Madagaskar
 • Malawi
 • Malezya
 • Maldivler
 • Mali
 • Malta
 • Moritanya
 • Mauritius
 • Meksika
 • Moldova
 • Monako
 • Moğolistan
 • Karadağ
 • Montserrat
 • Fas
 • Mozambik
 • Myanmar
 • Namibya
 • Nauru
 • Nepal
 • Hollanda
 • Hollanda Antilleri
 • Yeni Kaledonya
 • Yeni Zelanda
 • Nikaragua
 • Nijer
 • Niue
 • Norveç
 • Umman
 • Pasifik Yükseltme
 • Pakistan
 • Filistin Bölgesi
 • Panama
 • Papua Yeni Gine
 • Paraguay
 • Peru
 • Filipinler
 • Pitcairn Adası
 • Polonya
 • Portekiz
 • Porto Riko
 • Katar
 • Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)
 • Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
 • Palau Cumhuriyeti
 • Marshall Adaları Cumhuriyeti
 • Romanya
 • Rusya
 • Ruanda
 • Aziz Helena
 • Saint Kitts ve Nevis
 • Aziz Lucia
 • Aziz Pierre ve Miquelon
 • Saint Vincent ve Grenadinler
 • Samoa
 • San Marino
 • Sao Tome ve Principe
 • Suudi Arabistan
 • Senegal
 • Sırbistan
 • Seyşel
 • Sierra Leone
 • Singapur
 • Slovak Cumhuriyeti
 • Slovenya
 • Solomon Adaları
 • Somali
 • Güney Afrika
 • Güney ve Batı Asya
 • Güney Georgia ve Güney Sandwich Adası
 • Güney Sudan
 • Güneydoğu Asya
 • İspanya
 • Sri Lanka
 • Sudan
 • Surinam
 • İsveç
 • İsviçre
 • Tayvan
 • Tacikistan
 • Tanzanya
 • Tayland
 • Gambiya
 • Doğu Timor
 • Tokelau
 • Tonga
 • Torres boğazı
 • Trinidad ve Tobago
 • Tunus
 • Türkiye
 • Türkmenistan
 • Türk ve Caicos Adaları
 • Tuvalu
 • Uganda
 • Ukrayna
 • Birleşik Arap Emirlikleri
 • Birleşik Krallık
 • Amerika Birleşik Devletleri
 • Uruguay
 • Özbekistan
 • Vanuatu
 • Venezuela
 • Vietnam
 • Wallis ve Futuna
 • Zambiya
 • Zimbabve

Hangi Ülkelerin Vatandaşları Türkiye’den Mülk Alamaz?

Kararlar ve hükümet revizyonları Türkiye’de yabancı yatırımı teşvik ettiğinden Türk mevzuatı gayrimenkul sahibi yabancılar açısından dünyanın en iyilerinden biridir ancak her zaman belirli kırmızı çizgiler vardır. Bu nedenle bazı yabancı ülkelerin Türk yasalarına göre gayrimenkul satın almasına izin verilmemektedir.

Türkiye’de mülk sahibi olmasına izin verilmeyen ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Suriye: Bu büyük Arap ülkesinin Türk halkının malını ve parasını alıp devlet parasına kattığı 1939 yılına kadar uzanıyor bu yüzden Türkiye de aynısını yaptı ve Türk vatandaşlarının Suriye’de mülk sahibi olmasını engelledi.  Bununla birlikte Türk hükümetini, Suriyelilerin Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmasını yasaklamamaya ikna etmeye çalışan Türk ve Arap emlak danışmanları var gibi görünüyor ve daha sonra emlak fiyatlarındaki önemli artış nedeniyle bu yönde anlamlı bir değişiklik bekleniyor. 2011 yılından bu yana Türkiye’deki Suriyelilerin sayısı Türkiye ekonomisinde ve işgücü piyasasında önemli bir ağırlık haline geldikleri için Türkiye’de mülk satın almalarına izin verilmesi şüphesiz önemli bir etki yaratacaktır.
 • Ermenistan: Türkiye ile Ermenistan arasında uzun süredir devam eden tarihsel bağlantılar ve karşılıklı suçlamalar özellikle I. Dünya Savaşı öncesinde Ermeniler ve Türkler arasındaki ihtilaf sırasında gayrimenkul mülkiyetini etkilemiştir. Bu hala Türk ulusal güvenliğini etkileyen en ciddi endişelerden biridir dolayısıyla Türkler, Ermenilerin Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmalarını yasaklamayı sürdürdü ve bu yasağın yakın zamanda kaldırılması beklenmiyor.
 • Küba ve Kuzey Kore: Bu ülkeler için halkının Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmasını yasaklaması bu iki ülkeye dünya çapında uygulanan yaptırımların yanı sıra Türkiye’nin de buna bağlılığından kaynaklanmaktadır.
 • Kıbrıs Rum: Türkiye ile Kıbrıs arasındaki asıl ihtilaf “Kuzey Kıbrıs” veya “Türk Kıbrıs” olarak anılan Kıbrıslı Türklerin hakları üzerindedir. Çatışma Türk ordusunun Kıbrıslı Türklerin haklarını korumak için Kuzey Kıbrıs’a girdiği 1974’te başladı ve iki ülke arasındaki kriz o zamandan beri devam ediyor. Ancak iki ülke bir anlaşmaya varırsa veya aralarındaki diplomatik kriz azalırsa kısıtlamanın kaldırılması bekleniyor. Eski milletlerden Türk vatandaşlığı alanların Türkiye’de gayrimenkul satın almalarına izin verilen ve ikinci vatandaşlığı olanların Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmalarına izin verilen bazı istisnalar vardır. Kıbrıslı Türklerin Türkiye’de gayrimenkul sahibi olmalarına izin verilir.
 • Nijerya
 • Yemen

Hangi Ülkelerde Türkiye’de Mülk Satın Alma Kısıtlaması Vardır?

Bazı ülkeler, bazı kısıtlamalar altında Türkiye’de mülk satın alabilir. Bu kısıtlı ülkeler aşağıda listelenmiştir.

 • Diğer ülke vatandaşlarının sınırlı sayıda Türk mülkü satın almalarına izin verilmektedir: Çin, Danimarka, Doğu Timor, Fiji, İsrail ve Ürdün (En fazla iki ev ve bir işletme satın alabilirler).
 • Aşağıdaki ülkelerden belirli yerlerde mülk satın almalarına izin verilmeyen Türk vatandaşı olmayanlar: Rusya ve Ukrayna’nın Türkiye’nin Karadeniz kıyısında mülk edinmelerine izin verilmemektedir. Ayrıca Yunanistan vatandaşları Türkiye’nin Karadeniz kıyılarında ve birçok Ege şehrinde alışveriş yapamamaktadır.
 • Engeller kaldırıldı: Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri artık kısıtlama olmaksızın Türkiye’de mülk satın alabilir. Kuveyt, Lübnan ve Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan gibi Orta Asya Türk Cumhuriyetleri.
 • 31 ülkenin vatandaşları Türkiye’de tarım arazisi alamama gibi kategori kısıtlamalarına tabidir: Fas, Mısır, Letonya, Afganistan, bazı küçük Afrika ülkeleri ve Arnavutluk (sadece ev ve ofis satın alabilirler, tarımsal veya emlak gibi diğer türdeki arazileri satın alamazlar).
 • Aşağıdaki ülke vatandaşlarının Türkiye’den bir şey satın almadan önce İçişleri Bakanlığı’ndan özel izin almaları gerekmektedir: İran, Çin, Filistin, Hindistan ve Irak (Dışişleri Bakanlığı’ndan izin almaları gerekmektedir)

Yabancı uyrukluların ve şirketlerin Türkiye’nin askeri, stratejik veya güvenlik bölgelerinde arazi veya mülk satın almaları yasaktır. Koruma amacıyla Bakanlar Kurulu, enerji, tarım, madencilik, tarih, kültür, biyoloji veya çevre açısından stratejik öneme sahip araziler gibi inşaatın yasak olduğu ek bölgeler oluşturabilir.

Tapu Dairesi yabancı bir vatandaş tarafından aranan bir mülkün bu yasak bölgelerden birinin içine girip girmediğini araştıracaktır. Askeri makamlar mülkün askeri ve güvenlik bölgelerinin dışında olduğunu tespit ederse başvurunuz büyük olasılıkla kabul edilecektir.

Yabancılar Türkiye’de Ne Tür Mülk Alabilir?

Türkiye’nin kendine özgü güzelliği nedeniyle birçok turist daimi ikamet etmeyi tercih ediyor. Ülkeye tatil için gelen turistler Türkiye’de mülk satın almak ve piyasa koşullarını araştırmak istiyor. Yabancıların Türkiye’de mülk satın alma ilgisi özellikle son yıllarda arttı.

Yabancı uyruklu vatandaşlar yasal gereklilikleri yerine getirmeleri halinde Türkiye’de ev sahibi olabilirler. Türkiye’de mülk satın alırken oturma izni alınması gerekli değildir.

Yürürlükteki kanunun 34. maddesine göre ülkede ev satın almak isteyen yabancılara getirilen kısıtlamalar şu şekildedir, belirli ülkelerden gelen yabancılar, kurallara uymaları halinde Türkiye’de mülk satın alma ve sınırlı ayni hak edinme işlemlerinden yararlanabilirler. Sahip oldukları süregelen sınırlı ayni hakların kapsamı ile edindikleri taşınmazların toplam büyüklüğü taşınmazın bulunduğu ilçenin %10’unu ve ülke genelinde kişi başına 30 hektarı aşamaz.

Türk gayrimenkulüne 400.000 dolar yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilir. Önemli maaşları olan Ortadoğulular gerekli paranın az olması ve Türkiye’nin İslami yaşam tarzına uygun olması nedeniyle bu uygulamaya ilgi duyuyor. Türk vatandaşlığı almanın maliyeti 400.000 dolara düşürüldü. Ayrıca başvuru sahiplerine sadece oturma izni yerine vatandaşlık verilir. Başvuru sahipleri ve aileleri evraklarını teslim ettikten 45-50 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti kimliklerini alırlar.

Türk pasaportlarının 111 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunması Türkiye’nin uluslararası ev satışlarında öne çıkmasının nedenlerinden biridir. Son yıllarda Türkiye emlak piyasası stüdyo daire, rezidans ve villa envanterini önemli ölçüde genişletmiştir. Ayrıca ikinci el bir mülk, yeni inşa edilmiş konutlar ve plan dışı bir mülk için çeşitli olasılıklar vardır. Tatil köylerindeki villalardan şehir merkezindeki dairelere kadar her şeyi içeren Realista Türkiye web sitesinde Türkiye’de satılık emlak seçeneklerini inceleyebilirsiniz.

Yabancılar Türkiye’de Nereden Emlak Alır?

Türkiye’de bir ev satın almak istiyorsanız seçeneklerle şımartılacaksınız. Dünyanın 36. büyük ülkesi olan Türkiye, çeşitli arazi, iklim ve altyapıya sahiptir. Bir sahil evi tarihi bir bölgede büyüleyici bir daire, yepyeni bir çatı katı veya restore edilmiş bir kır evi tüm seçeneklerdendir. Çeşitli bütçelere (tüm bütçelere ve tercihlere) uyacak başka evler de vardır. İşte yabancıların emlak satın aldığı Türkiye’deki en iyi şehirlerin listesi.

 • İstanbul: İstanbul Türkiye’nin ticaret merkezi ve birincil turizm destinasyonudur. İstanbul’un bağlantıları o kadar iyi ki dünya çapında 55’ten fazla ülke sadece 4 saatlik bir uçuş mesafesinde. Bu, ülke ve İstanbul için büyük bir çekişme olan ve seyahati daha kolay hale getirecek olan yeni üçüncü uluslararası havalimanı tarafından destekleniyor. İstanbul, Türkiye’nin ana limanıdır. Gezinti yerleri her zaman hareketlidir ve lüks bir sahil evine sahip olmayı hayal eden herkes için en heyecan verici deneyimi sunar. İstanbul’un kültürü cazibe ile donatılmıştır. İstanbul, Bizans döneminin monarşisi ile modern zamanların parlak parlaklığını birleştiren özel bir güzelliğe sahiptir. Her yabancı için şehir onları hızla evde hissettirebilir. İstanbul halkının misafirperverliği dünyaca ünlüdür. İstanbul hızla dünyanın ilk beş şehrine yaklaşıyor. Ülkenin 2023 ekonomik programı İstanbul’u hızla en çok arzu edilen şehir haline getirecek tüm önemli çekici seçenekleri içeriyordu. İstanbul’un dünya çapındaki diğer emsallerine kıyasla bir diğer önemli yanı düşük yaşam maliyetidir. Numbeo’ya göre Londra’da metrekare fiyatları İstanbul’a göre %677 ile %862 arasında değişiyor. İstanbul gece hayatı ve çağdaş olanaklardan hoşlanan insanlar için Türkiye’nin en iyi şehridir. Küçükçekmece ve Beylikdüzü gibi semtler canlı bir gece hayatına sahip olmakla birlikte yaşanılacak en güvenli yerlerden biridir. Türkiye’nin yabancıların barış içinde yaşayabileceği birkaç ülkeden biri olduğunu da vurgulamak gerekir. Ayrıca gayrimenkulün akışkan kapasitesi sağlanmakta ve yıldan yıla pozitif olarak artmaktadır. Gayrimenkul yatırımcılarına daha uygun satılık İstanbul emlak ve ticari mağazalar da vardır. İstanbul’daki evler ve yabancı alıcılara daha uygun satılık ticari mağazalar da dahil olmak üzere çok çeşitli gayrimenkulleri bulabileceksiniz.
 • Antalya: Türkiye’nin yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen ikinci şehri olan Antalya, güzel havası, gurbetçiler arasındaki popülerliği ve sakin yaşam tarzı ile ziyaretçilerini cezbetmektedir. Antalya 50 yılı aşkın süredir yabancılar için en popüler turizm destinasyonu olan kozmopolit ve çeşitliliğe sahip bir şehirdir. Antalya’da yabancı yatırımcılar için Alanya, Kalkan, Side ve Belek en popüler yerlerdir. Bu sahil beldesi bir havaalanına sahiptir ve Akdeniz kıyısında yer almaktadır. İstanbul’dan sonra ülkenin en popüler ikinci turizm merkezidir. Türk hükümeti yabancıların gayrimenkule yatırım yapmasına izin verdiğinde Antalya’da gösterişli evlere olan talep ilk kez arttı. Antalya başlı başına canlı bir şehirdir. Ayrıca tasarımlarının farklı bir ambiyansını sağlayan farklı lojmanları da içerir. Antalya’nın iklimi hoştur, güneş yılın neredeyse 300 günü parlar. İki havalimanı ile Antalya diğer şehirlere çok iyi bağlantılara sahiptir. Antalya huzurlu ve dinlendirici bir yaşam tarzı yaşamak için en güzel yerdir. Mülk burada sürekli olarak yüksek talep görüyor ancak fiyatlar şaşırtıcı derecede düşük. Tüm standart kentsel altyapılar şehir merkezinde bulunabilir. Daha küçük sahil beldelerinde birkaç batı ülkesinden büyük gurbetçi popülasyonları var. Alanya mevsimlik kiralamak için daire ve ev alan yatırımcılar arasında oldukça popülerdir. Golften hoşlanıyorsanız Türkiye’nin antrenman yapmak için en büyük bölgesi olan Belek’te bir ev satın almayı düşünün. Side tarihi geziler için iyi bir seçimdir. Konyaaltı mahallesine ve Lara plajına yabancılar giderek daha fazla ilgi gösteriyor.
 • Alanya: Konumu mükemmel bir şekilde çok kültürlü bir birlikteliği temsil ediyor. Alanya şuanda 80’den fazla farklı milletten insan için sıcak bir yuvadır. Alanya, gayrimenkul yatırımcılarını çeşitli şekillerde kendine çekiyor. Fiyatlar çoğunlukla makul. Ardından bölgenin temizliği ve havası görülmeye değer. Bu kıyı kenti güzel bir iklime sahiptir. Yabancıları ve gurbetçileri gayrimenkulüne yatırım yapmaya çeken bir diğer önemli faktör, ucuz ve uygun maliyetli yaşam tarzıdır. Alanya diğer herhangi bir batı veya Avrupa metropolünde yaşama maliyetinin çok altında bir fiyata dünya çapında bir yaşam deneyimi sunar. Bu tatil beldesi teknik olarak Antalya bölgesine aittir ancak yine de farklı bir kişiliğe sahiptir. Yabancı emlak alıcıları özellikle Mahmutlar sahil mahallesine ilgi gösteriyor. Alanya her geçen yıl daha çağdaş ve sofistike bir şehir olma yolunda ilerliyor.
 • Bodrum: Türkiye modern ve miras tarzı mimarisinin kusursuz karışımıyla tanınır. Türkiye’de gayrimenkul söz konusu olduğunda Bodrum mimari tarzda en iyisini sağlar. Bodrum’da devam eden projelerin çoğu geleneksel mimari tarzında inşa ediliyor. Bodrum’un her öğesi rahat bir varoluş sağlar. Haftalık pazarlar, iyi ulaşım bağlantıları, bol alışveriş ve turistik olanaklar olsun, Bodrum sakinlerine her şey dahil bir paket sunuyor. Bodrum yarımadası da turistik bir cazibe merkezidir. Bodrum, yelken ve yatçılık yerlerinin yanı sıra nefes kesici tatil köyleri ile ünlüdür. Ayrıca Bodrum’da halihazırda çok sayıda uluslararası gayrimenkul sahibi bulunmaktadır. Bodrum’un dili ve kültürü insanı rahatlatır ve sakinlerinin tamamı oldukça iyi İngilizce konuşur. Bu gösterişli tatil yeri Ege bölgesinde yer alır ve kendi havaalanına sahiptir. Burada dünyanın her yerinden birçok batılılaşmış Türk ve yabancı var. Satılık Bodrum gayrimenkulleri zengin ve seçici alıcıları cezbetmektedir. Turgutreis ve Yalıkavak tatil köyleri gurbetçi cennetleri olarak gelişti.
 • Bursa: Burası bir metropol sahil beldesi değil. Ülkenin kuzey köşesinde yer almaktadır. Şimdiye kadar, çoğunlukla Orta Doğu yatırımını çekmiştir. Görünür tarihi, kültürel ve gastronomik bağlantılar nedeniyle yer değiştirirler. Öte yandan Bursa 2014 yılında UNESCO listesine eklenerek önümüzdeki yıllarda kozmopolit bir merkez olmaya hazırlanıyor. Ayrıca Uludağ’ın yamaçlarında kayak yapmak için her yıl artan sayıda yabancı ve yerli ziyaretçi geliyor. Ekonomik kalkınmayı ve varlıklı sınıf bireylerini desteklemek için Bursa, İstanbul’dan sonra ikinci sıradadır. Şehir özellikle lüks konaklar ve villalar olmak üzere yabancılara emlak satışlarının sayısında uzun süredir trend olmuştur. Bursa, seçkin bir sınıf yaşam tarzı seçen insanlar için Türkiye’deki diğer tüm yerlerden daha iyi performans gösteriyor. Bursa’nın bir diğer önemli özelliği de erişilebilirliğidir. Bursa’ya tekne, uçak veya araba ile seyahat etme seçeneğiniz var. Bursa, konumu ve geleneği ile Arap kültürlerinin her zaman ilk tercihi olmuştur. Türkiye’de kira geliri için gayrimenkul yatırımı arıyorsanız Bursa sizi asla yarı yolda bırakmayacaktır. Bursa ayrıca birçok uluslararası seyahat noktasına yakındır. Bursa’ya Fethiye, Bodrum ve Antalya üzerinden kolayca ulaşılabilir. Uludağ’da bulunan Bursa, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi çeken Türkiye’nin en ünlü kayak merkezlerinden biridir. Mudanya ve Yalova’nın deniz manzarası ve plajları diğer ilgi çekici yerlerdir. Bu bölgedeki kaplıcalar ve tatil köyleri, Türkiye’yi ziyaret eden ziyaretçiler arasında oldukça popülerdir. Mudanya ve Yalova’nın deniz manzarası ve plajları diğer ilgi çekici yerlerdir. Bu bölgedeki kaplıcalar ve tatil köyleri Türkiye’yi ziyaret eden ziyaretçiler arasında oldukça popülerdir.
 • Yalova: Tasarruf etmek istiyorsanız Yalova’da bir ev almayı düşünün. Bu termal tesis, Marmara Denizi’nde Bursa’ya 34 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Yerel emlak piyasası daha yeni başladığı için burada daha rahat bir yaşam tarzı yaşayabilirsiniz. Yine de İstanbul’un koşuşturmacasına sadece bir saat uzaklıkta.
 • Trabzon: Futbolseverler bu Karadeniz tatil beldesinin adını hemen tanıyacaktır. Ancak yatırımcılar burada destek için değil bozulmamış yapıları için ev alıyorlar. Bu muhafazakar şehir Kaçkar sıradağlarının eteklerindedir. Ziyaretçileri ve sakinleri yakınlardaki Ayder yaylasını ve Uzungöl’ü keşfedebilir.
 • Fethiye: Dalyan’dan arabayla yaklaşık bir saatte bu sahil şehrine ulaşabilirsiniz. Turkuaz Sahili olarak bilinen Türk Rivierası’ndadır. Blue Lagoon en dikkate değer dönüm noktasıdır. Son yıllarda yerel konut ve altyapıya büyük meblağlar harcandı ve Riviera hızla Türk turizminin yeni bir mücevheri haline geliyor. Canlı şehir merkezi, Ölüdeniz, Ovacık, Hisarönü ve Çalış gibi birkaç küçük tatil yeri ile sınırlanmıştır. Üzümlü’de tipik köy büyüsünün tadını çıkarabileceksiniz.
 • Kalkan:Bu da aynı şekilde premium kategoride. Buradaki rezidansların çoğu deniz manzaralıdır ancak arazi kıttır ve burada birçok yeni ev inşa etmek teorik olarak zordur. Kalkan dairelerinden çok villalarıyla ünlüdür. Kalkan abartısızdır ama bunu ustaca ve incelikle yapar. Satılık evlerin çoğu, sonsuzluk havuzlu ve muhteşem Akdeniz manzaralı büyük villalardır. Butik mağazalar, zarif barlar ve size lüks yaşamın en iyilerini sunan tuhaf çatı restoranları ile şehrin lüks havası hakimdir. Kalkan emlak portföyünden görüldüğü gibi çoğu mülkün yaklaşık 132.000 dolardan başlayıp milyoner seviyesinin üzerine çıktığı ucuz bir kasaba değil. Kasaba her biri alıcılara farklı bir şeyler sunan altı bölgeye ayrılmıştır. Kasabanın kendin pişir kendin ye villalarda hareketli bir iş yapması ve yüksek kira getirisi iyi bir getiri sağlaması nedeniyle bazı alıcılar villalarını yaz tatili paketleri için kiralamaktadır.

Türkiye’de Emlak Nasıl Alınır?

Türkiye’de nasıl mülk satın alınır, ayrıntılı bir liste aşağıda açıklanmıştır.

1. Bir emlakçı bulma: Bakmak istediğiniz il ve ilçeyi girerek kiralık ve satılık evleri arayabilirsiniz yada kullanışlı bir harita aracını kullanarak yakınlaştırıp uzaklaştırabilirsiniz. Karar vermenize yardımcı olacak kullanılabilirlik ve fiyatlandırma sunacaktır.

Her şeyden önce yabancılara ev satmaya çalışan hiçbir lisanslı acenteye dair rapor bulunmadığından güvenilir ve nitelikli olduklarından emin olmak için acenteleri kapsamlı bir şekilde araştırın. Geçerliliklerini onayladıktan ve akran derecelendirmeleri, web siteleri ve ofis adresleri aracılığıyla acenteyi kontrol ettikten sonra ellerinde yayınladıklarından daha fazla listeye sahip olabileceğinden fiyatlandırma aralığınızı ve kriterlerinizi görüşmek için onlarla iletişime geçin.

Tipik olarak hem alıcı hem de satıcı tarafından ödenen emlak komisyoncusu komisyon oranının %2 ile %4 arasında değiştiğini ancak değişken olduğunu ve müzakereler sırasında acente ile görüşülmesi gerektiğini unutmayın.

2.Gereksinimleri yerine getirin: Yabancılar ve Türkiye’de mülk satın almak isteyen herkes çeşitli koşulları yerine getirmelidir. Başlamak için binanın enerji performansını değerlendiren bir Enerji Kimlik Belgesi almak esastır. Bu, yılbaşında yürürlüğe giren konut satış ve satın almalarında yeni bir kriterdir.

Elektrik, su gibi temel ihtiyaç maddelerini alabilmek için de zorunlu deprem sigortasına (DASK) sahip olmanız gerekmektedir. Evinizi satın aldıktan sonraki beş yıl içinde satmak istiyorsanız elde edilen karın mütevazı bir yüzdesi olarak belirlenen değer artış kazancı vergisine tabi olacağınızı unutmayın.

Mülklerini satmak isteyenlerin ayrıca mülklerinin özel bir firma tarafından değerlendirilmesi gerekecek ve gerçek değerinin %4’ünü vergi olarak ödemekle yükümlü olacak ve bir mülk için ödenen gerçek miktar hakkında yalan söyleme uygulamasına son verecek. Aşırı vergi ödemekten kaçının. Kendi başlarına mülk edinen yabancılar bir yabancı kimlik numarası ayrıca bir tercüman ve pasaportlarının noter tasdikli tercümelerini talep edeceklerdir ancak ilk iki kriteri atlayacak şekilde vekaletname verilmesi de mümkündür. Nadir durumlarda askeri üslere veya kilit noktalara yakınlık nedeniyle bir aya kadar sürebilen bir askeri izin gerekebilir.

Arazi edinmek isteyen yabancılar da 30 hektar ile sınırlı olup Türkiye’de burada arazi inşaatına izin verilmesi konusunda katı kurallar olduğunu ve Temmuz ayında tarım arazisi üzerine “hobi evi” yapmanın yasa dışı hale getirildiğini unutmayın. Bu arada 19 Eylül 2018 itibariyle 250.000 dolar değerinde gayrimenkul satın alırsanız üç yıl boyunca satmadığınız sürece Türk vatandaşı olabilirsiniz.

3.Evin Alınması: Tapu Müdürlüğü’ne ön başvuru yapılmalıdır. Ön başvuru için sıra numarası alınmalıdır.

1. Ön başvurunun ardından satıcı ve alıcının devir işlemleri için bir tarih belirlenir.

2. Aşağıdaki belgeler belirtilen süre içinde tamamlanmalıdır.

 • Gayrimenkulün tapusu
 • Mülkü satın alan yabancının pasaportu ve pasaport fotokopisi (pasaportun Türkçe tercümesi istenebilir)
 • İlgili belediyenin “Emlak Değer Beyanı Belgesi” sunması gerekir.
 • Ev, işyeri vb. yapılar için zorunlu deprem sigortası teminatı
 • Satıcının 1 resmi, alıcının 2 resmi
 • Alıcı, Türkçe bilmeyen bir yabancı ise yeminli tercümesi gereklidir.
 • Devir işlemi başka bir ülkede düzenlenen vekâletname ile yapılıyorsa vekâletnamenin aslı veya onaylı sureti sunulmalıdır. Vekaletname Türkçe’ye çevrilmelidir.

Dikkate alınması gereken önemli noktalar aşağıda listelenmiştir.

 • Mülkün ipotek, haciz veya diğer yükümlülükler gibi herhangi bir kısıtlamaya tabi olup olmadığını öğrenmelisiniz.
 • Tapu Müdürlüğü size gerekli bilgileri sağlayabilir.
 • Türkiye’de mülk satın almak için oturma iznine gerek yoktur.
 • Mülk edinme konusunda uzmanlaşmış uzman danışmanlık şirketleri ile çalışmak genellikle alıcı için avantajlıdır.

Türkiye’de Emlak Satın Alma Avantajları Nelerdir?

İşte Türkiye’de mülk satın almanın avantajları aşağıda sıralanmıştır:

 • Türkiye’de düşük vergi, Türkiye’de vergi indirimi kararı, Türkiye’deki emlak sektörünü etkileyen bir dizi seçenekten biridir ve yabancı yatırımcıları Türkiye’de mülk satın almaya teşvik etmede olumlu bir şekilde yansımış ve bu da Türk gayrimenkulünün genel olarak yeniden canlanmasına yardımcı olmuştur. En büyük vergi indirimleri şunlardır: yabancı yatırımcıyı mülkün katma değer vergisinden muaf tutmak.
 • Türkiye’de yıllık 400.000 dolardan daha az bir bedelle mülk sahibi yabancılara ikamet izni veren oturma izni alan ev sahibine, eşine ve 18 yaşından küçük çocuklarına da Türkiye’de gayrimenkul oturma izni verilir.
 • Türkiye’de emlak yatırımı, Avrupa’dakinden çok daha ucuz fiyatları ve yerleşik Avrupa ülkelerine benzer altyapı ve yapısıyla Avrupa’daki en ucuz gayrimenkul yatırımıdır.
 • Ülkenin ekonomik faaliyeti ve hızlı kentsel gelişimin yanı sıra Türkiye’de turizmin gücü dönemlere ve turizm sezonlarına en iyi şekilde yansıdığı gibi bu mevsimlerde kiralık ev talebinin de tüm bölgelere dağılmış olması nedeniyle Türkiye’de gayrimenkul yatırımı karlı bir yatırım getirisi sunuyor.

Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Ocak 2017’de doğrudan yabancı yatırımı ve ülkenin emlak piyasasındaki büyümeyi teşvik etmek için Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Programı oluşturuldu.

Program adayların Türk toplumuna çeşitli ekonomik katkı biçimleri arasından seçim yapmalarına ve dolayısıyla ülke ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmalarına olanak tanır. Türkiye, Boğaziçi Boğazı üzerinden Avrupa ve Asya’yı kapsayan İstanbul metropolü ile kıtalararası bir Avrasya ülkesidir. Avrupa ve Asya’nın kavşağında stratejik konumu onu önemli bir hale getiriyor.

Yatırım yoluyla Türk vatandaşlığı için gerekli şartlar aşağıda listelenmiştir.

 • En az 400.000 dolar değerinde gayrimenkul satın alın
 • Sabit sermayeye en az 500.000 dolar yatırım yapın
 • Bir Türk banka hesabı açın ve en az 500.000 dolar veya eşdeğeri döviz veya Türk Lirası olarak yatırın
 • Devlet tahvillerine veya eşdeğeri döviz veya Türk Lirası’na en az 500.000 dolar tutarında yatırım yapın
 • Bir gayrimenkul yatırım fonuna veya bir risk sermayesi yatırım fonuna 500.000 dolar (veya döviz veya Türk Lirası eşdeğeri) tutarında yatırım yapın
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından onaylanmış en az 50 istihdam yaratın

Başvuru sahipleri uygun bir yatırım seçeneği seçtikten sonra onlar adına bir oturma vizesi başvurusu yapılacaktır. Birincil başvuru sahibi daha sonra Türkiye’de bir banka hesabı oluşturmalıdır. Tüm başvuru evrakları (gerekli sertifikalar ve tercümeler dahil) oluşturulduktan sonra yatırım sonuçlandırılabilir ve belgeler hükümete gönderilebilir.

Hükümet başvuruyu aldığında tarama süreci başlar ve bir görüşme gerekebilir. Tipik olarak başvurular 120 gün içinde kabul edilir ve ardından vatandaşlık belgeleri sağlanır. Bundan sonra pasaport başvurusu yapılabilir.

Türkiye’de vatandaşlık adayın 3-6 aylık bir yatırım yapması halinde verilir. Aday, yatırımı üç yıl süreyle taahhüt etmelidir. Türkiye’ye yatırım yapmak Türk vatandaşlığı almanın en hızlı yoludur. Örneğin, 400.000 dolar gayrimenkul yatırımı yaparsanız iki aydan kısa bir sürede Türk pasaportu alabilirsiniz.

Vatandaşlığa hak kazanmak için Türkiye’de daimi ikamet sahibi olmanız veya belirli bir süre ikamet etmiş olmanız gerekmez. Oturma vizenizi alır almaz yurt dışında yaşamaya devam edebilir ve vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz.

Yorum yapın